Privacy Policy

Downloaden als PDF

Identiteit van de ondernemer:

Bedrijfsnaam: SA Digital Solutions ltd

Kantooradres: Triq ix-Xatt, 263, Level 3, Gzira, GZR 1020

Geregistreerd adres: The Penthouse 83 Camilleri Buildings Oratory Street, Naxxar, NXR 2504

Land: Malta

Telefoonnummer: 00 356 994 252 85

E-mailadres: info@lizenso.com

KvK-nummer: C10148

Btw-identificatienummer: MT29046121

Inhoudsopgave:

1. Over ons privacy beleid

2. Over de gegevensverwerking

3. Webwinkelsoftware

4. Webhosting

5. E-mail en mailinglijsten

6. Payment Service Provider

7. Beoordelingen

8. Verzenden

9. Facturatie

10. Externe verkoopkanalen

11. Doel van de gegevensverwerking

12. Automatisch verzamelde gegevens

13. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

14. Bewaartermijnen

15. Cookies

16. Uw rechten

17. Inzagerecht

18. Rectificatierecht

19. Recht op beperking van de verwerking

20. Recht op overdraagbaarheid

21. Recht van bezwaar en overige rechten

Voor vragen of opmerkingen omtrent de privacy policy kan u contact op nemen via policy@lizenso.com.

1. Over ons privacy beleid

Lizenso geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Lizenso. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-01-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken.

2. Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

3. Webwinkelsoftware

Onze webshop is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. WordPress is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan ​​uit het toepassen van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WordPress gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. WordPress behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen de eigen groep te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Daarnaast worden alle gegevens via de servers van WordPress verwerkt.

4. Webhosting

Wij nemen enkele webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist. Antagonist verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

5. E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Antagonist

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Antagonist. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Antagonist heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

6. Payment Service Provider

WooCommerce

WooCommerce handelt een deel van de afrekenprocedures van Lizenso af. WooCommerce verwerkt uw gegevens en slaat deze op in WordPress. Lizenso heeft deze gegevens nodig om uw producten bij u af te leveren. WooCommerce neemt veel maatregelen om uw gegevens te beschermen en bewaart uw gegevens niet langer dan nodig.

Stripe

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het Stripe platform. Stripe verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Stripe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Stripe’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

7. Beoordelingen

Trustpilot

Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als u een review achterlaat via Trustpilot dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert uw naam en land eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Trustpilot dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Trustpilot bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt.

8. Verzenden

Leveringen vinden plaats per e-mail via onze webhosting partij Antagonist. Hierbij gebruikt Antagonist uw gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst.

9. Facturatie

Administratieve gegevens van een bestelling worden opgeslagen in WooCommerce en WordPress. Lizenso kan dan factureren met deze gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de facturering en de administratie van verkoopfactoren. Uw persoonsgegevens worden beveiligd verzonden en opgeslagen. WordPress en WooCommerce zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. WordPress en WooCommerce zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.

Het kan zijn dat er gegevens van u worden opgeslagen in ons CRM-systeem Gripp. Dit is alleen voor uitlevering en administratieve doeleinden.

10. Externe verkoopkanalen

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Google Shopping. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Google uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

11. Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. De gegevens worden niet buiten de EU doorgegeven. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

12. Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser of besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

13. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Lizenso op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

14. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

15. Cookies

Lizenso maakt gebruik van cookies om de website te kunnen laten functioneren. Hiernaast worden er cookies gebruikt waarmee (anonieme) input van bezoekers wordt verzameld om de website te verbeteren. Bij Lizenso maken we gebruik van een zogenaamde cookiebanner. Hierin staat dat men akkoord gaat met de cookies wanneer men gebruik maakt van de website.

16. Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

17. Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

18. Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

19. Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

20. Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

21. Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Lizenso. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.